Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2017 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Konsumenttvistnämnden tog emot 70 krav under 2017. Det är cirka 70 procent fler än under 2016, då 41 krav mottogs. Slutligt beslut har meddelats i 58 ärenden, varav 32 ärenden har prövats i sak och 26 ärenden har avvisats eller avskrivits. Samtliga ärenden som har prövats i sak har avsett begäran om nedsättning av arvode. I 13 fall har konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis bifallits och i 19 fall har konsumentens begäran avslagits. I ett av ärendena har konsumenten även framställt skadeståndskrav, vilket har kommit att avslås.

Konsumenttvistnämnden har haft sex sammanträden under 2017. Samtliga av nämndens beslut har varit enhälliga.

Klienter som är konsumenter ges möjlighet att, på ett enkelt och effektivt sätt, få ett krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar samt i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.