Både enskilda och företag hamnar då och då i tvister som behöver lösas på juridisk väg. Det kan handla om vårdnad, umgänge och underhåll för barn, ett husköp som gått snett eller att du och din motpart är oeniga om hur ett avtal ska tolkas.

Om du behöver anlita advokat vid en tvist ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hem- eller fordonsförsäkring. För företagare finns ett rättsskydd i företagsförsäkringen. Om du har låg inkomst kan du i vissa fall få statlig rättshjälp

Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att använda rättshjälpen eller rättsskyddet i en försäkring, eller om möjligheten att få en offentlig försvarare. Din advokat hjälper också till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Rätten till juridiskt biträde är stark

Det är en grundläggande rättighet i en demokratisk rättsstat att var och en som anses behöva det ska ha rätt till en advokat. Det här gäller i fall där staten är inblandad och där juridiska frågor ska avgöras i domstol, som när någon misstänks för brott.

Rätten till advokat stadgas bland annat i Europakonventionen. Syftet är att säkerställa att den enskilde får en rättvis rättegång. För att alla, oavsett ekonomiska tillgångar, ska behandlas lika inför rätten betalar staten i vissa fall kostnaden för en advokat. Det gäller särskilt när du misstänks för eller blivit utsatt för brott, men också i andra typer av mål som kan påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt. Det kan handla om att tvångsvårda en vuxen eller ett barn, eller att en asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare. Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brotten blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på din inkomst.

Normalt kan bara advokater utses till offentliga försvarare.
Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt att ha en privat försvarare. För en sådan betalar inte staten utan det är du själv som står för kostnaden.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som ger dig stöd under rättsprocessen.

Det är domstolen som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Det kan domstolen göra först när polisen har inlett en förundersökning. Det är i princip bara advokater eller biträdande jurister som kan förordnas till målsägandebiträden.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdet kan exempelvis biträda dig vid polisförhör, hjälpa dig att begära skadestånd och vara med och föra fram din sak inför domstolen.

Du har rätt att välja advokat

En grundläggande princip är att den enskilde även har rätt att välja advokat. Det gäller även när staten helt eller delvis betalar advokatkostnaden, som för offentliga försvarare och målsägandebiträden. Domstolen ska utse den du begär, om advokaten själv har möjlighet att ta uppdraget, och om det inte finns särskilda skäl mot det.