Vanliga frågor om att anlita advokat

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna om att anlita advokat.

Vad är det för skillnad på disciplinnämnden och konsumenttvistnämnden, och hur vet jag vilken jag ska vända mig till?

Svar: Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar anmälningar om brott mot god advokatsed. Nämnden sysslar alltså med de etiska aspekterna av advokatarbetet. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Till disciplinnämnden kan du vända dig om du anser att en advokat – din egen eller motpartens – har uppträtt oetiskt.

Konsumenttvistnämnden är inrättad för att pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden arbetar alltså enbart med ekonomiska tvister mellan advokater och konsumenter. Konsumenttvistnämnden kan hjälpa dig om du till exempel blivit osams med din advokat om hur mycket du ska betala för advokatens tjänster.

Mer information om Konsumenttvistnämnden hittar du här. 

Vad händer om en advokat har misskött sig?

Svar: Anmälningar mot advokaten prövas av disciplinnämnden. Anmälningar kan komma in från klienter, motparter eller andra som på olika sätt har varit engagerade i ett ärende som advokaten har arbetat med. Även Advokatsamfundets styrelse kan lämna över ärenden till disciplinnämnden.

Om disciplinnämnden sedan anser att advokaten har brutit mot god advokatsed, tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden har inte möjlighet att besluta om skadestånd. Nämnden kan inte heller ingripa i ett pågående ärende. 

Vad ska jag göra om jag är missnöjd med en advokat?

Svar: Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. När den anmälde advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats, prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient eller motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Disciplinnämnden har inte möjlighet att besluta om skadestånd. Nämnden kan inte heller ingripa i ett pågående ärende. 

Hur anmäler man en advokat?

Svar: Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

En disciplinanmälan kan göras på två sätt. Antingen använder du formuläret på vår hemsida och identifierar dig genom BankID eller så skickar du en anmälan via post. Du kan i så fall använda den här blanketten för din anmälan.

Observera att anmälan via post måste vara undertecknad av dig personligen, och skickas in i original.

Väljer du att göra anmälan via formuläret på hemsidan är möjliga filformat för eventuella filer du vill bifoga pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf och mp3. Den sammanlagda storleken av bifogade filer kan inte överstiga 10 MB.

Om du skickar in handlingar till Advokatsamfundet ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälda advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting.

 

 

Kan Advokatsamfundet rekommendera mig en advokat?

Svar: Nej. Advokatsamfundet ska företräda alla advokaters intressen, och kan inte rekommendera enskilda advokater. Däremot kan du här på Advokatsamfundets webbplats söka efter en advokat med lämplig inriktning för ditt ärende och på en viss ort. Du hittar advokatsökningen här.

Vad är skillnaden mellan en advokat och en annan jurist?

Svar: Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Vem som helst kan starta en juridisk byrå och ge råd. Advokattiteln är däremot skyddad i lag.

Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Kan jag få hjälp med kostnaden för advokaten?

Svar: I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. I första hand ska den som behöver anlita advokat vid en tvist utnyttja rättsskyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. För företagare finns motsvarande skydd i företagsförsäkringen. I vissa situationer kan den som har låga inkomster också få statlig rättshjälp.

Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att berätta om vilka möjligheter som finns att få ekonomisk hjälp med advokatkostnaderna, och vilka villkor som gäller för hjälpen. Din advokat hjälper också till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Om du misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler för advokatkostnader. Den som misstänks ha begått ett grövre brott har rätt till en offentlig försvarare och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad. Vissa andra typer av mål kan också påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, som när man ska tvångsvårda någon, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

Vad kostar det att anlita en advokat?

Svar: Det finns inget fast timpris som gäller för alla advokater. I sitt arvode väger advokaten in en mängd faktorer, bland annat hur lång tid ditt ärende kommer att ta och hur komplicerat det är. Enligt god advokatsed ska den betalning en advokat tar för sitt arbete vara skäligt.

En advokat ska i anslutning till att uppdraget antas lämna uppgift om hur priset kommer att beräknas och om hur faktureringen kommer att gå till.

Du kan alltid ta upp kostnadsfrågan när du kontaktar en advokat. I vissa tidsbegränsade ärenden kan du få en uppskattning av kostnaderna från första början. För mer komplicerade frågor kan det vara svårt för advokaten att lämna en precis prognos, eftersom det är omöjligt att från början veta hur ärendet kommer att utvecklas.

Hur hittar jag en lämplig advokat?

Svar: Advokater kan arbeta inom många olika områden. En del advokater företräder framför allt privatpersoner, medan andra mest har företag som klienter. På mindre orter är det vanligt att advokaterna tar många olika typer av uppdrag, medan storstadsadvokaterna ofta är mer specialiserade. Vilken advokat du ska anlita beror både på vad du behöver hjälp med och hur komplicerat ditt ärende är.

Kanske har du vänner eller affärsbekanta som kan rekommendera en advokat när du behöver. Annars kan du här på Advokatsamfundets webbplats söka efter en advokat på, eller i närheten av, din hemort. Du kan också välja en viss inriktning på advokaten, exempelvis familjerätt.

Många advokatbyråer har också egna webbplatser, där du kan läsa vad advokaten eller advokaterna arbetar med. När du ringer en advokat och presenterar ditt ärende, avgör advokaten om han eller hon kan åta sig ditt uppdrag. Många gånger kan advokaten hänvisa dig till någon annan advokat, om han eller hon inte har möjlighet att ta uppdraget.

Söker du efter en advokat? Använd sökformuläret här på webbplatsen.

Om du har andra frågor om advokater eller om Advokatsamfundet får du gärna kontakta oss via mejl till info@advokatsamfundet.se

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.