Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Förutom juridisk utbildning krävs också praktisk erfarenhet och lämplighet för yrket, och godkänt resultat på advokatexamen. Advokaterna är också skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. I praktiken innebär detta att alla advokater måste delta i minst 18 timmars utbildning varje år. Alla advokater omfattas också av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om något går fel.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en kvalitetsstämpel.

God advokatsed

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed, ett begrepp som finns i rättegångsbalken. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk.

Regelverkets huvudsakliga uppgift är att skydda klientens intressen. God advokatsed bygger på fyra grundläggande värden:

  • Lojalitet med klienten
  • Oberoende
  • Frihet från intressekonflikter
  • Tystnadsplikt

Dessa så kallade kärnvärden ska advokaternas etiska regler skydda. Du som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna dig säker på att advokaten hela tiden ser till dina intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.

Tillsyn

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna. Om disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 250 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning.

I disciplinnämnden sitter både advokater och representanter för allmänheten. De prövar anmälningar som kommer in mot advokater. Om du har anlitat en advokat och är missnöjd med hans eller hennes agerande kan du anmäla det till disciplinnämnden.

Advokat och jurist är inte samma sak

Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. Vem som helst kan starta en juridisk byrå och ge råd.

Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-/juristexamen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete.

Vad är en biträdande jurist?

På många advokatbyråer arbetar förutom advokater också biträdande jurister. Biträdande jurister är jurister under utbildning till advokater: de har en juridisk examen, men behöver skaffa sig praktisk erfarenhet för att själva kunna bli advokater.

En biträdande jurist hjälper advokaten med olika delar av uppdrag, men kan också få egna uppdrag. I båda fallen ska det finnas en ansvarig advokat, en principal, som ser till att den biträdande juristen gör rätt och följer alla regler. Det är också principalen som får svara inför Advokatsamfundets disciplinnämnd om den biträdande juristen bryter mot god advokatsed.