Under vissa förutsättningar kan skäligheten av advokatens sluträkning prövas av en särskild skiljenämnd hos Advokatsamfundet. En förutsättning för att räkningen skall kunna prövas genom ett sådant förfarande är att advokatuppdraget påbörjades senast den 31 december 2001. Skiljenämnderna består av advokater.

Skiljenämnder för att pröva arvodens skälighet reglerades tidigare enligt samfundets stadgar 33 §. Paragrafen är numera upphävd, men enligt övergångsbestämmelserna kan advokatuppdrag som påbörjades senast den 31 december 2001 fortfarande prövas.