Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är överens om att fortsätta dialogen för att analysera och utvärdera effekterna av den införda taxan. En första uppföljning och utvärdering av taxan genomförs vid årsskiftet.

Utvärderingen ska bygga på statistik som visar hur domstolarna tillämpar taxan och i hur stor andel av målen taxan frångås. Representanter för Domstolsverket, domstolarna och Advokatsamfundet ska mötas igen efter sommaren.

Sammanfattning av mötet

Under mötet redogjorde Advokatsamfundet för att den nya taxan innebär en överhängande risk att den enskildes rätt till en rättvis och oberoende process under förundersökningen åsidosätts. Dessutom framkom att många advokater för närvarande upplever sig ifrågasatta och misstrodda i rättsprocessen. Utöver det finns en okunskap kring hur advokater måste arbeta för att säkra sina klienters rättssäkerhet. Att en mycket stor andel av advokater verksamma inom brottmål ställt sig bakom en protestskrivelse (se länk nedan) mot den nya taxan i förordnandemål, bygger på farhågan att rättssäkerheten äventyras och att den enskilde drabbas.

Under mötet efterfrågade Advokatsamfundet förtydliganden kring vilka typer av mål som typiskt sett inte skulle omfattas av taxan samt en uppföljning av reformen tidigare än efter ett år, som är den tidsram som Domstolsverket tidigare har föreslagit.

Advokatsamfundet poängterade att en utvärdering är central för den fortsatta hanteringen av taxan. Samfundet framförde också en del synpunkter på själva beredningsprocessen när taxan togs fram, och framhöll att Domstolsverket borde ha fört en närmare dialog med samfundet såväl inför det remitterade förslaget som efter remitteringen.

Domstolsverket framförde att ökningen av kostnaderna för rättsliga biträden, tillsammans med Riksrevisionens kritik om att domstolarna inte utövar en tillräcklig kostnadskontroll, har fått Domstolsverket att överväga olika möjligheter för en bättre kostnadskontroll.  En ny taxa i förordnandemål är en av flera åtgärder. Den nya taxan har tagits fram framförallt i detta syfte – det handlar inte om en misstro mot advokater. Med den nya taxan får domstolarna ett konkret verktyg för en reell möjlighet till kostnadskontroll i förordnandemålen. Domstolsverket och domstolarna delar Sveriges advokatsamfunds inställning att utgångspunkten alltid ska vara att rättsliga biträden ska ha rätt till skälig ersättning.

På mötet deltog Lena Egelin, chef för Solna tingsrätt, som har lång erfarenhet av förordnandemål.

– Det är viktigt att komma ihåg att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Jag kan tänka mig att det i till exempel sexualmål kan uppstå ett omfattande merarbete som inte alltid avspeglar sig i förhörstiden. En annan typ av mål där det säkert ibland finns skäl att frångå taxan är mål med allvarliga brottsmisstankar där den misstänkte inte vill svara på några frågor, varför förhöret blir mycket kortvarigt. Därför är det viktigt att advokaterna i alla kostnadsräkningar noggrant beskriver vilket arbete som lagts ner och särskilt motiverar varför det finns skäl att frångå taxan. Detta eftersom domstolen i normalfallet inte har tillgång till något förundersökningsmaterial i dessa mål. Om den som får ett beslut baserat på den nya taxan menar att beslutet är felaktigt är det angeläget att det överklagas till hovrätten, detta eftersom det är viktigt att det tillskapas ny praxis på området, sa Lena Egelin.

Kort bakgrund

Advokatsamfundet har i remissyttranden framfört kritik mot Domstolsverkets förslag om att införa en taxa i förordnandemål. När det stod klart att reformen ändå skulle genomföras, tillskrev Advokatsamfundet, tillsammans med ett stort antal brottmålsadvokater, Domstolsverket och förtydligade sin kritik bland annat i fråga om de negativa effekter som reformen skulle få för rättssäkerheten för misstänkta och brottsoffer. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisades kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Länkar till protestskrivelsen, remissvar och tidigare nyheter

Protestskrivelsen

Remissvar

Nyheter

Sveriges advokatsamfund och Domstolsverket för dialog med anledning av införandet av en taxa i förordnandemål

Mia Edwall Insulander om taxa i förordnandemål: ”Det kokar i kåren”

Äventyras rättssäkerheten med den nya taxan?

Kritiserad taxa införs 1 juni

Samfundet sågar taxeförslag