Med anledning av den skrivelse som överlämnades till Domstolsverket den 17 maj, i vilken en mycket stor del av de advokater som arbetar med brottmål i Sverige protesterar mot en ny schabloniserad taxa i förordnandemål som införs den 1 juni, kommer här ytterligare information.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har haft en dialog med Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Ett möte för att diskutera taxan närmare kommer att äga rum före sommarsemestern.

– Jag uppskattar att vi har inlett en dialog med Domstolsverket. Jag har varit tydlig med att den nya taxan äventyrar rättssäkerheten både för brottsoffer och brottsmisstänkta om advokaterna inte får ersättning för nedlagd tid under förundersökningen. Advokaterna måste ha möjlighet att tillvarata sina klienters rättigheter med den nit och omsorg som de är skyldiga att göra, säger Mia Edwall Insulander.

Hittills har företrädarna för Advokatsamfundet och Domstolsverket enats om att det är angeläget att taxereformen utvärderas i syfte att fånga upp hur den tillämpas.

Advokatsamfundet har också efterfrågat tydligare statistik från Domstolsverket som ringar in vilken typ av brottmål som förordnandemålen gäller. På så sätt går det lättare att avgöra hur ofta taxan kommer att tillämpas i mål som är arbetskrävande. Under det planerade mötet kommer Advokatsamfundet och Domstolsverket också att närmare diskutera hur ventilen för avsteg från taxan bör tillämpas.

Advokatsamfundet kommer löpande att fortsätta informera om utvecklingen i denna fråga.