Trots hård kritik från Advokatsamfundet mot förslaget har arbetet med att införa en taxa i så kallade förordnandemål gått vidare. I en promemoria som nu har remissbehandlats föreslår Domstolsverket att förundersökningskungörelsen ändras så att försvarare och målsägandebiträden i mål där åtal inte väcks, så kallade förordnandemål, ska få ersättning enligt en taxa. Taxan ska baseras på längden på de förhör som har hållits och ska ersätta dagens kostnadsräkningar i dessa mål.

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar hård kritik mot förslagen. Samfundet pekar bland annat på att förhörstiden är en dålig måttstock när skälig ersättning för försvarare och målsägandebiträden ska bestämmas. Många gånger saknas det nämligen ett samband mellan förhörstiden och det arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen enligt de advokatetiska reglerna.

Om en taxa trots allt införs understryker Advokatsamfundet att det behöver finnas ett stort utrymme att frångå den i de fall där det har krävts en större arbetsinsats av försvararen eller målsägandebiträdet. Taxorna bör också spegla det för- och efterarbete som närvaron vid ett polisförhör innebär.

Samfundet pekar i remissvaret, precis som i det förra remissvaret, på att ett aktivt försvarararbete under förundersökningen många gånger kan bespara både individer och rättsväsende onödiga åtal och frihetsberövanden.
Slutligen anser Advokatsamfundet att det behöver klargöras om de nya bestämmelserna om taxa i förordnandemål ska tillämpas enbart i mål där försvarare eller målsägandebiträde har förordnats efter att reglerna har trätt ikraft, eller om de även ska omfatta mål där förordnandet har skett tidigare. Advokatsamfundet förordar här den första modellen, och att äldre förordnanden ska behandlas enligt de nuvarande reglerna.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Läs i tidskriften Advokaten om de etiska aspekterna av ett system med taxa i förordnandemål.