Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatexamen

För att beviljas inträde i Advokatsamfundet måste du genomgå advokatexamen, en utbildning med tre kurstillfällen om vardera 2½ dag som avslutas med muntlig examination. Från den 1 januari 2016 ingår även en skriftlig examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk del i advokatexamen.

Sedan 2004 krävs advokatexamen av alla som vill bli ledamöter i Advokatsamfundet. Advokatexamen omfattar tre utbildningstillfällen om två och en halv dag vardera och avslutas med en muntlig tentamen.

Utbildningen, som genomförs i internatform, behandlar främst advokatetiken, förberedelser för och genomförande av förhandlingar i domstol, konstitutionell rätt och olika yrkesfrågor som advokater möter. Lärare vid utbildningen är bl.a. erfarna advokater, domare och rättsvetenskapsmän. Examinatorerna vid den avslutande tentamen är också erfarna advokater.

Advokatexamenskurserna arrangeras av Advokatsamfundet vid ett flertal tillfällen varje termin. För mer information och uppgifter om kommande kurstillfällen, gå till sidan Utbildning.

Läs mer om advokatexamen:

Regler om obligatorisk advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund

Riktlinjer för utbildning och examination

Jävsregler för examinatorer och censorer

Riktlinjer rörande antagning av ledamöter i Sveriges advokatsamfund – ikraftträdandet av bestämmelserna om advokatexamen