Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ansökan om inträde

Bara den som blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Ansökan om inträde prövas av Advokatsamfundets styrelse.

En rad krav måste vara uppfyllda för att man ska kunna antas som ledamot av Advokatsamfundet.

Den sökande ska bland annat:

  • ha sin hemvist i Sverige eller ett annat land inom EU och EES eller i Schweiz
  • ha avlagt de kunskapsprov som krävs för domarbehörighet, d.v.s. i Sverige ha en jur. kand.- eller juristexamen
  • i minst tre år ha ägnat sig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet och även göra det vid tiden för ansökan
  • ha genomgått Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen och därefter ha godkänts i examen
  • ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt anses lämplig att verka som advokat

Advokatsamfundets styrelse kan medge undantag från reglerna. För sökande från andra EU- och EES-länder eller Schweiz, som uppfyller utbildningskraven för att bli advokater i sina hemländer, gäller särskilda regler.

Mer information och en checklista för den som ansöker om inträde finns i dokumentet Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund.

Advokatsamfundets styrelse fattar besluten om inträde. Listan över nya ledamöter publiceras efter styrelsemötena på webbplatsen och i Tidskriften Advokaten.

Läs mer!

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Blankett för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund, svensk jurist

Blankett för ansökan om återinträde i Sveriges advokatsamfund

Bilaga med yrkeskontakter till ansökan om inträde eller återinträde

Information om kontorsbesök

Blankett för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund, advokat/jurist från EU/EES/Schweiz

Riktlinjer angående prov om den svenska rättsordningen för EU-advokater som avser att söka inträde i Sveriges advokatsamfund med stöd av 8 kap. 2 § tredje stycket första meningen rättegångsbalken