För att du ska få kalla dig advokat måste du först uppfylla en rad krav. Du måste bland annat:

  • ha din hemvist i Sverige eller ett annat land inom EU och EES eller i Schweiz,
  • ha avlagt de kunskapsprov som krävs för domarbehörighet, det vill säga i Sverige ha en jur. kand.- eller juristexamen,
  • i minst tre år ha ägnat dig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet och även göra det vid tiden för ansökan,
  • ha genomgått Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen och därefter ha godkänts i examen,
  • ha gjort dig känd för redbarhet och i övrigt anses lämplig att verka som advokat.

Advokatsamfundets styrelse kan medge undantag från reglerna. Mer information och en checklista för den som ansöker om inträde finns i dokumentet Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund.

För sökande från andra EU- och EES-länder eller Schweiz, som uppfyller utbildningskraven för att bli advokater i sina hemländer, gäller särskilda regler. Läs mer om dessa på sidan Ansökan om registrering.

Advokatsamfundets styrelse fattar besluten om inträde. Listan över nya ledamöter publiceras efter styrelsemötena på webbplatsen och i tidskriften Advokaten.

Olika vägar kan leda till advokatyrket

För att bli advokat måste du först läsa en juridisk utbildning på universitetet eller högskolan och få en juristexamen. Därefter finns det lite olika vägar att ta för att så småningom beviljas inträde i Advokatsamfundet.

Arbeta som biträdande jurist på en advokatbyrå
Många blivande advokater börjar efter sin examen arbeta som biträdande jurister på advokatbyråer. Beroende på vilken typ av juridik du är intresserad av att syssla med kan du välja olika inriktningar, som brottmål eller affärsjuridik. Vissa advokatbyråer är högt specialiserade, medan andra har en bred verksamhet. Efter tre år som biträdande jurist och genomgången advokatexamen kan du ansöka om inträde i samfundet och själv bli advokat.

Egen juridisk verksamhet
Vissa advokater startar sin bana och skaffar sig den nödvändiga erfarenheten av kvalificerad juridisk erfarenhet i en egen verksamhet, en juristbyrå. Om du som driver egen juridisk verksamhet beviljas inträde i Advokatsamfundet kan juristbyrån omvandlas till en advokatbyrå.

Annat juridiskt arbete
Det är också vanligt att jurister tar första steget på advokatbanan vid någon av landets domstolar, som tingsnotarier. Andra startar som åklagare, verksjurister eller bolagsjurister, för att sedan gå över till advokatverksamhet. Många sådana kvalificerade juridiska arbeten får till viss del tillgodoräknas i kravet på tre års kvalificerat juridiskt arbete när du ansöker om inträde i Advokatsamfundet. Du som varit till exempel tingsnotarie kan därmed få dispens från treårskravet, men högst med ett år.

Ansökan om dispens från treårskravet

Huvudstyrelsen kan i vissa fall medge dispens från treårskravet med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter. För att beviljas dispens måste du ha erfarenhet från annat praktiskt kvalificerat juridiskt arbete (dispensgrundande arbete).

Exempel på dispensgrundande arbete är tjänstgöring inom ramen för domarbanan, anställning som åklagare eller bolagsjurist. Eftersom notariemeritering är en värdefull och uppskattad merit hos biträdande jurister kan även notarietjänstgöring vara dispensgrundande. Arbete på domstol eller myndighet i andra fall än vad som anges ovan är som utgångspunkt inte dispensgrundande, om inte anställningen har avsett kvalificerat beslutsfattande eller processföring.

Frågan om tjänsten utgör dispensgrundande arbete prövas av huvudstyrelsen utifrån de uppgifter som finns i de tjänstgöringsbetyg som du lämnar in med din ansökan.

Dispens på grund av särskilda omständigheter kan beviljas för högst ett år av treårskravet. Du kan få dispens med högst en tredjedel av faktiskt arbetad tid.

Exempel för beräkning av dispensgrundande tid: Du har tjänstgjort som åklagare under ett år. Om det föreligger särskilda omständigheter kan huvudstyrelsen bevilja dig dispens med högst fyra månader (en tredjedel av ett år). Du måste i så fall ha arbetat heltid och med full sysselsättning som biträdande jurist på advokatbyrå under minst två år och åtta månader vid tidpunkten för styrelsens prövning.

Särskilda omständigheter
För att dispens från treårskravet ska beviljas med upp till ett år krävs att det föreligger särskilda omständigheter. Endast förekomsten av en dispensgrundande tjänst är inte i sig tillräckligt för att det ska anses föreligga särskilda omständigheter för dispens.

Du ombes att ange i ansökan vilka särskilda omständigheter för dispens som åberopas. Vid bedömningen av om särskilda omständigheter föreligger beaktas till exempel längden på dispenstiden, vilken typ av anställning som åberopas till grund för dispensen och innehållet i den lämplighetsutredning som hämtas in i ärendet.

Vid prövningen av om särskilda omständigheter föreligger och om dispens ska beviljas sker en sammanvägd bedömning av alla omständigheter i ärendet, vilket innebär att endast förekomsten av en dispensgrundande tjänst i sig inte är tillräcklig.

Läs mer!

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Blankett för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund, svensk jurist

Blankett för ansökan om återinträde i Sveriges advokatsamfund

Bilaga med yrkeskontakter till ansökan om inträde eller återinträde

Information om kontorsbesök

Blankett för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund, advokat/jurist från EU/EES/Schweiz

Riktlinjer angående prov om den svenska rättsordningen för EU-advokater som avser att söka inträde i Sveriges advokatsamfund med stöd av 8 kap. 2 § tredje stycket första meningen rättegångsbalken