Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet: Ja till öppnare domarbana

Samfundet tillstyrker domarutredningens förslag.

Advokatsamfundet har yttrat sig över domarutredningens betänkande En öppen domarrekrytering.

Samfundet anser att dagens domarutbildning håller hög kvalitet, men menar att det ändå är angeläget att bredda domarkårens sammansättning för att höja kompetensen vid domstolarnas avgöranden ytterligare.

Med dagens system är det mycket få personer med annan bakgrund än traditionell domarutbildning som utnämns till domare. Samfundet delar utredningens förslag att domare skall rekryteras i ett helt öppet förfarande och att domarutbildningen skall avskaffas.

Samfundet menar vidare att det är av stort värde att förkorta notarieutbildningen till ett och ett halvt år, för att så många jurister som möjligt skall beredas tillfälle att genomgå utbildningen.

I yttrandet påtalar samfundet att 12 procent av advokaterna är beredda att byta yrke och bli domare, enligt en Temoundersökning som utfördes inom advokatkåren våren 2003.

Läs samfundets yttrande över domarutredningen.