I ett vägledande uttalande den 19 augusti 2004 har Advokatsamfundets styrelse slagit fast följande om advokaters förvaltning av klienters värdepapper:

Om en advokat innehar värdepapper för en klients räkning, och värdepapperen skall registreras offentligt, så är advokaten skyldig att se till att det framgår av registreringen att advokaten innehar värdepapperen för klients räkning.

Detta gäller till exempel om en advokatbyrå tar emot och förvarar aktier för en utländsk klients räkning.

Om det finns en skyldighet för klienten att redovisa värdepappersinnehavet till skattemyndighet eller annan myndighet, är advokaten också skyldig att upplysa klienten om den skyldigheten.

Styrelsens vägledande uttalande