Med anledning av katastrofen i Asien skriver Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg följande.

Advokatbistånd till svenska katastrofoffer i Asien

Sverige har drabbats av en i modern tid exceptionell katastrof. Dess följder kommer i en mängd avseenden att bli utomordentligt ingripande för många människor. Dess konsekvenser låter sig idag inte överblickas. Helt säkert är att det svenska samhället måste bistå katastrofens offer med insatser på en rad skilda områden. Inte minst gäller detta behovet av juridiskt bistånd. Sveriges advokater har här ett unikt tillfälle att visa samhällsansvar och solidaritet med katastrofens offer. Insatserna kan ske på en rad skilda rättsområden innefattande såväl humanjuridik som affärsjuridik. Det är mot denna bakgrund glädjande att många advokatbyråer vid en underhandsförfrågan velat ställa upp i hjälparbetet. Byråerna har förklarat sig villiga att utan kostnad tillhandahålla insatser motsvarande tio timmar vid respektive advokatbyrå verksam jurist. En första överslagsberäkning ger vid handen att detta redan nu motsvarar ca tiotusen timmar.

Jag har idag tillskrivit samtliga advokater med uppmaning att anmäla sitt deltagande.

För att åstadkomma den nödvändiga samordningen kommer Sveriges advokatsamfund att fungera som administrativt organ. Den närmare uppläggningen av biståndsinsatsen kommer att utarbetas och offentliggöras inom kort.

På Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se kommer efter helgerna att finnas en länk med närmare upplysningar om projektet och hänvisning till de byråer och advokater som medverkar i projektet.

Sveriges advokatsamfund
Anne Ramberg
Generalsekreterare