Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har på formella grunder avvisat ett klagomål mot Sverige från en av de två egyptier som avvisades från Sverige till Egypten i december 2001.

 

Muhammad al-Zary anmälde Sverige för brott mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Han klagade över att avvisningen från Sverige till Egypten hade lett till att han hade torterats och behandlats illa och riskerat att bli dömd till döden eller dödad under tortyren. Han klagade också över att han varken hade fått tillgång till domstolsprövning eller till ett effektivt rättsmedel i fråga om anklagelserna mot honom för terrorism. Dessutom hade avvisningsbeslutet inte prövats av domstol.

 

Europadomstolen avvisade klagomålet, eftersom domstolen ansåg att det inte hade lämnats in i tid.

 

Ett klagomål till Europadomstolen måste lämnas in inom sex månader efter det slutgiltiga beslutet i frågan på nationell nivå.

 

Muhammad al-Zarys advokat lämnade visserligen in en ofullständig ansökningsblankett till domstolen inom sex månader från avvisningsbeslutet och förklarade att ansökningen skulle kompletteras, men domstolen hörde inte av advokaten på nytt förrän 21 månader senare. Vid det laget hade domstolen redan förstört akten i ärendet. Domstolen ansåg att klagomålet skulle anses ha kommit in vid det senare tillfället och att sexmånadersfristen därmed hade passerat. Därför avvisades klagomålet.

 

Europadomstolens dom (på engelska)