Sveriges advokatsamfunds styrelse har avgivit ett vägledande uttalande om huruvida det är förenligt med en advokats oberoende att utföra juridiska tjänster åt ett bolag där advokaten är styrelseledamot.  

Uttalandet innebär följande:   Det finns inget principiellt hinder mot att en advokat utför uppdrag åt ett aktiebolag där advokaten själv sitter i styrelsen. Detta gäller för både publika och privata aktiebolag, och det gäller för både noterade och icke-noterade aktiebolag.   I ett konkret fall kan det hända att det är oförenligt med god advokatsed att en advokat är styrelseledamot i ett aktiebolag och samtidigt har klientuppdrag för aktiebolaget. I sådana fall är utgångspunkten att andra advokater också är förhindrade att ha klientuppdrag för aktiebolaget, om de har byrågemenskap med den advokat som är styrelseledamot i aktiebolaget.  

När det gäller koncerner kan inte några allmängiltiga regler ställas upp. En advokat som sitter i styrelsen för moderbolaget i en koncern, och som av advokatetiska skäl inte kan ha klientuppdrag för moderbolaget, är normalt förhindrad att åta sig uppdrag för vart och ett av bolagen i hela koncernen. Men en advokat som sitter i styrelsen för ett dotterbolag, och som av advokatetiska skäl inte kan åta sig uppdrag för dotterbolaget, behöver inte vara förhindrad att åta sig uppdrag för moderbolaget. Frågan om hinder att åta sig uppdrag måste avgöras från fall till fall.                   

Vägledande uttalande om förenligheten av att en advokat sitter i ett bolags styrelse och samtidigt företräder bolaget m.m.