Sveriges advokatsamfunds styrelse har avgivit ett vägledande uttalande om advokaters utredningsskyldighet vid biträde i asylärenden.

Regeringen har beslutat att ett nytt arbetssätt skall tillämpas vid Migrationsverkets asylenheter före den 1 juli 2005. Det nya arbetssättet innebär en förändrad och mer aktiv roll för den asylsökandes offentliga biträde i asylutredningen. Frågan har uppkommit om vilken utredningsskyldighet det offentliga biträdet har i asylärenden som handläggs hos Migrationsverket.

Enligt Advokatsamfundets styrelse är utgångspunkten, att Migrationsverket har en övergripande utredningsskyldighet i asylärenden enligt lag. Styrelsen slår fast att den utredningsskyldigheten inte kan åläggas en advokat.

Styrelsen förklarar också att den främsta plikten för en advokat som förordnas som biträde i ett asylärende är att tillvarata klientens intressen och att bevaka klientens rätt. Det är advokatens skyldighet att iaktta trohet och lojalitet mot klienten. Det är också advokatens skyldighet att lyfta fram de omständigheter som talar för klientens sak. 

Advokatsamfundets styrelse konstaterar avslutningsvis att en advokat inte får redovisa uppgifter till Migrationsverket som talar till klientens nackdel, om inte klienten samtycker till det.

Vägledande uttalande om utredningsskyldighet vid biträde i asylärenden