Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande som gör reglerna för uthyrning av biträdande jurister tydligare.

Uttalandet innebär följande:

1. Den biträdande juristen skall vara anställd på en advokatbyrå under tiden för uthyrningen.

2. Det skall framgå tydligt att den biträdande juristen utför sitt arbete som biträdande jurist i advokatbyråns namn. Brev och andra utåtriktade dokument, som undertecknas av den biträdande juristen, skall skrivas på advokatbyråns brevpapper. Den biträdande juristen skall inte använda några andra visitkort än advokatbyråns visitkort.

3. Den biträdande juristen skall vara direkt underställd en principal som är advokat på advokatbyrån, och inte underställd en chef hos klientföretaget.

4. Alla uppdrag som den biträdande juristen har skall registreras som ärenden hos advokatbyrån. I samband med detta skall advokatbyrån på vanligt sätt kontrollera om uppdraget innebär intressekonflikter.

5. Advokatbyrån skall skapa rutiner som uppfyller kravet på kontinuerlig tillsyn över den biträdande juristen enligt 10 § andra stycket i vägledande regler om god advokatsed.

Det aktuella uttalandet om uthyrning av biträdande jurister

Vägledande uttalande den 1 mars 2001 om tillsynen över biträdande jurister