Inkomstgränsen för rätt till rättshjälp har inte ändrats sedan den 1 april 1999. Då fastställdes gränsen till 260 000 kr, vilket innebar att mer än 90 procent av befolkningen kunde få rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Nu har regeringen gett Domstolsverket i uppdrag att ta fram underlag för justering av inkomstgränsen och att lämna förslag på ny inkomstgräns. Domstolsverket skall också utreda om rättshjälpsavgiften behöver höjas. Uppdraget skall vara slutfört senaste den 30 april 2004.

Läs regeringsbeslutet.