Vid årsskiftet trädde nya regler i kraft om fakturor när det gäller mervärdesskatt (se prop. 2003/2004:26). De nya reglerna har kommit till för att uppfylla kraven i EG-direktivet 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt. Reglerna skall tillämpas på fakturor som utfärdas från och med den 1 januari 2004.

De nya reglerna

• fastställer att det är säljaren som är skyldig att utfärda fakturor och tillåter att en tredje person, eller under vissa förutsättningar köparen, får utföra uppgiften att utfärda faktura för säljarens räkning

• fastställer för vilka transaktioner faktura ska utfärdas och vilka uppgifter en faktura ska innehålla för att kunna godtas i mervärdesskattesammanhang

• tillåter att en förenklad faktura får utfärdas i vissa fall och tillåter även att en samlingsfaktura utfärdas för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster

• anger uttryckligen att elektronisk fakturering är tillåten

Läs en detaljerad PM om de nya reglerna.