I ett utkast till lagrådsremiss den 9 februari 2004 redovisades ett förslag till ny aktiebolagslag.

Med anledning av lagrådsremissen har samfundet nu avgivit en särskild skrivelse till Justitiedepartementet beträffande frågan om personligt betalningsansvar i advokat­aktiebolag. I skrivelsen föreslår samfundet att bestämmelsen om personligt ansvar i advokataktiebolag upphävs. 

Den nuvarande regeln i 1 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen om solidariskt ansvar för delägare i advokataktiebolag för bolagets förpliktelser mot klient infördes i samband med att förbudet för advokat att driva verksamhet i aktiebolagsform avskaffades genom SFS 1977:944.

Advokatkåren har länge uppmärksammat att regleringen har kommit att få en avsevärt vidare avfattning än vad som är påkallat. Samfundet föreslog redan 1996 att regeln om personligt ansvar skulle upphävas. Nu har, enligt samfundets mening, än starkare och delvis andra skäl för att helt upphäva bestämmelsen tillkommit än de som redovisades 1996. Skälen utvecklas närmare i samfundets skrivelse till departementet.

Läs hela skrivelsen.