Advokatsamfundet har yttrat sig över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt, Ds 2003:52.

Promemorian innehåller förslag med syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG om penningtvätt.

I remissvaret vidhåller Advokatsamfundet sin tidigare framförda kritik mot de sakliga skälen för att inordna advokater under penningtvättregleringen.

Samfundet understryker att regeringen i en kommande proposition i än högre grad bör tillvarata de möjligheter till undantag för advokater som direktivet medger.

Advokatsamfundet avstyrker att en uttrycklig skyldighet att vittna skulle införas beträffande den som har rapporteringsskyldighet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt – det skulle innebära ett genombrott av en grundläggande rättssäkerhetsprincip.

Rapporteringsplikten för oberoende jurister bör enligt samfundet begränsas till de fall som direktivet anger och bör inte omfatta den vidare kategori av förbrott som omfattas av den svenska penningtvättsregleringen.

Advokatsamfundet anser också att startpunkten för ett förbud för en advokat att innan 24 timmar gått underrätta sin klient när en granskning eller polisundersökning genomförts bör beräknas från den tidpunkt då granskningen respektive undersökningen inletts.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Läs promemorian Skärpta regler mot penningtvätt.

Läs bilagorna till promemorian
(bilagorna omfattar rådets direktiv 91/308/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG).