Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ömsesidigt erkännande av bötesstraff inom EU

Advokatsamfundet avstyrker att Sverige antar rambeslut.

I en promemoria från Justitiedepartemenetet föreslås att Sverige skall anta EU:s rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff. Rambeslutet går ut på att alla medlemsstater inom EU skall kunna verkställa varandras bötesstraff. Därigenom skulle ingen kunna undkomma verkställigheten av ett bötesstraff inom EU.

 

Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över promemorian.

 

Advokatsamfundet konstaterar att det inte går att förutse konsekvenserna av att rambeslutet antas, eftersom behovet av den omfattande lagstiftning som skulle krävas inte har analyserats fullständigt och förslag till lagtext saknas.

 

Advokatsamfundet är kritiskt till att Sverige ingår bindande internationella överenskommelser utan att lagstiftningsbehovet är färdigutrett och har också principiella invändningar mot det materiella innehållet i delar av förslaget.

 

Sammanfattningsvis avstyrker Advokatsamfundet att rambeslutet antas, eftersom beredningsunderlaget för att kunna ta ställning till frågan är otillräckligt.

 

Läs hela remissvaret.