Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sexualbrotten – Advokatsamfundet kritiskt mot lagförslag

Ifrågasätter behovet av och effektiviteten i lagförslaget.

Advokatsamfundet har yttrat sig över Justititedepartementets promemoria Sexualbrotten med förslag till ny strafflagstiftning. I remissvaret påpekar samfundet brister i förslaget, bl.a. i lagtextens utformning. Advokatsamfundet ifrågasätter också innehållet i de föreslagna nya bestämmelserna, t.ex. den osäkerhet om det straffbara området som förslaget skulle medföra.

Advokatsamfundet har även kritiska synpunkter på beredningsprocessen i det här fallet och anser att central straffrättslig lagstiftning inte bör komma till på det aktuella sättet.

Läs hela Advokatsamfundets remissvar.