Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om skärpta regler om penningtvätt.

I motsats till vad som föreslogs i departementspromemorian om penningtvätt finner regeringen inte tillräckliga skäl att genombryta rättegångsbalkens frågeförbud vad avser advokater, bland annat med hänsyn till att det förtroendefulla förhållandet mellan advokat och klient är grundläggande. Regeringen föreslår alltså att någon vittnesplikt för advokater inte skall införas.

Regeringen föreslår också att möjligheten inte skall utnyttjas att utse Advokatsamfundet till mottagare av rapporter om misstänkt penningtvätt.

Läs lagrådsremissen.