Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över delbetänkandet Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen från Beredningen för rättsväsendets utveckling.

Advokatsamfundet menar att betänkandets titel är missvisande. Enligt samfundet handlar förslagen i betänkandet till övervägande del om att öka brottsbekämpande myndigheters möjligheter till kontroll och tvångsåtgärder, medan rättssäkerhetsaspekterna har behandlats styvmoderligt.

Samfundet anser att det saknas en grundläggande analys av behovet av och effektiviteten hos förslagen i betänkandet. Förslagen motiveras i stället utifrån polisens önskemål att få ökade möjligheter att ingripa mot enskilda.

Advokatsamfundet har allvarliga invändningar mot flera av förslagen i betänkandet.

Samfundet menar också att risken för missbruk av vissa utredningsmetoder är uppenbar. Ett sätt att komma tillrätta med sådana risker vore att medge domstolarna rätt att avvisa bevisning som tillkommit i strid med givna bestämmelser.

Läs hela Advokatsamfundets remissvar.