En advokatbyrå begärde att få ta del av anbudshandlingarna från två advokatbyråer som hade givit in anbud till Sveriges geologiska undersökning, SGU, vid upphandling av juridiska tjänster.

SGU vägrade lämna ut vissa delar av anbudshandlingarna med hänvisning till 8 kap. 10 § sekretesslagen med motiveringen att anbudsgivarna kunde lida ekonomisk skada om uppgifter om kompetensen hos advokater och andra anställda vid advokatbyråerna röjdes. Uppgifterna ansågs vara ett konkurrensmedel.

Advokatbyrån som ville ha ut uppgifterna överklagade SGU:s beslut.

Kammarrätten beslöt den 8 oktober 2004 att sekretess skulle råda för uppgifter om referenser och referensuppdrag i anbuden liksom för uppgifter om tidigare klienter som finns i anslutning till presentationer av jurister på byråerna.

Kammarrätten fann att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivarna lider skada om uppgifterna röjs. Domstolen hänvisade till bestämmelsen i 19 § vägledande regler om god advokatsed om att en advokat skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter. Kammarrätten konstaterade också att den advokatfirma som hade begärt ut handlingarna utövar verksamhet likartad den som bedrivs av anbudsgivarna och därmed kan tänkas konkurrera om samma klienter.