De nya lagförslagen som är en följd av terroristattackerna den 11 september hotar den personliga integriteten och de demokratiska rättigheterna. Dessutom kan det ifrågasättas om de nya ”instrumenten” verkligen blir effektiva. Det hävdade flera debattdeltagare på ett seminarium nyligen.

 Idag står vi inför en rad av nya lagstiftningsförslag som till stor del är en följd av terroristattackerna den 11 september 2001. Debatten om dessa förslag pågår i flera länder.

Den 8 december möttes representanter för olika organisationer och myndigheter på inbjudan av Vänsterpartiet i Riksdagshuset för att diskutera var gränsen går för skyddet av den personliga integriteten och de demokratiska rättigheterna vid lagstiftning i brottsbekämpningens namn.

Den bild som debattdeltagarna, bland andra Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, och Alice Åström, vänsterpartiet, och Agneta Lindblom Hultén, Journalistförbundet, målade upp var mycket kritisk och i många fall samstämmig. Kritiken gick ut på att de många lagförslagen, inte minst de om olika tvångsmedel, sammantaget är svåra att överblicka, hotar den personliga integriteten samt att det kan ifrågasättas om de nya ”instrumenten” verkligen blir effektiva.

Anne Ramberg och Alice Åström varnade även för en övertro på den ”goda” staten. Det saknas inte historiska exempel då individen skulle ha behövt skydd mot en ”ond” stat.

– Det är som George Orwells bok ”1984” har kommit ifatt oss. Men medierna är tämligen ointresserade av att diskutera dessa frågor, sa Agneta Lindblom Hultén som var mycket bekymrad inför utsikterna att kunna hävda de demokratiska värdena.

De senaste åren har flera lagar trätt i kraft som motiverats med att de varit nödvändiga i kampen mot terrorism och internationell organiserad brottslighet, till exempel den europeiska arresteringsordern, den nya terroristlagstiftningen och de utökade möjligheterna till telefonavlyssning.