Antalet anmälningar mot advokater till Advokatsamfundet är i stort sett konstant. Det framgår vid en jämförelse av de senaste fem årens statistik. Antalet anmälningar varierar mellan 526 och 604. Under samma period har antalet advokater ökat från 3 590 till över 4 200.

Trots en avsevärd ökning av antalet ledamöter har antalet anmälningar mot advokater legat på en i stort sett konstant nivå de senaste fem åren. Det högsta antalet, 604 anmälningar, skedde år 2000. Sedan dess har antalet anmälningar inget år överstigit 600, trots att antalet advokater under samma tid ökat med 17 %. År 2004 inkom 591 anmälningar, varav 44 avsåg begäran om omprövning av tidigare beslut. Därutöver initierade Advokatsamfundets styrelse på eget initiativ 15 disciplinärenden.

– Det är svårt att dra slutsatser av förändringar år från år, eftersom antalet disciplinärenden är förhållandevis lågt. Vad man tydligt kan se är att antalet anmälningar är mycket litet i förhållande till antalet utförda advokatuppdrag. Det är vidare uppenbart att ökningen i antalet ledamöter inte motsvaras av någon ökning i anmälningsfrekvensen, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, i en kommentar.

Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt 679 ärenden under 2004. De flesta ärendena avgörs av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 208 ärenden under 2004, mot 128 år 2003. Av dessa fälldes advokaten i 106 ärenden. I 42 ärenden gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande.

Antalet advokatuppdrag i Sverige beräknas ha överstigit en halv miljon under perioden.

En advokat blev utesluten ur samfundet. Advokaten hade företrätt motstående intressen i en företagsöverlåtelse och tagit oskäligt mycket betalt för sitt arbete.

I sex fall beslutades om varning med straffavgift. Dessa ärenden handlade bl.a. om en felaktigt upprättad bouppteckning, om att ha medverkat till att den egna hustrun sattes som gåvotagare till en klients fastighet och att en advokat varit sen med att redovisa klientmedel och på andra sätt allvarligt misskött sina uppdrag.

Antalet advokater som fick en varning uppgick till 22 stycken, mot 14 år 2003. Som exempel kan nämnas ett fall när advokaten medverkade till att upprätta ett testamente som berörde advokaten själv, i ett annat ärende hade advokaten tillåtit en biträdande jurist att fortsätta arbeta på advokatbyrån även efter en dom för ekonomisk brottslighet och i ett tredje fall hade advokaten lämnat vilseledande uppgifter till klient om uppdragets handläggning.

I de flesta ärenden som ledde till åtgärd mot advokaterna utdelades den mildaste påföljden, erinran (77 ärenden).

För mer information, kontakta Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, tfn 08‑459 03 00.

STATISTIK ÖVER DISCIPLINÄRENDEN 2004

Föregående års siffror anges inom parentes.

Inkomna disciplinärenden: 591 (540)

Slutbehandlade ärenden

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

Totalt

208 (128)

471* (682)*

679* (810)*

* innefattar även ärenden som prövningsavdelningarna hänskjutit till disciplinnämnden

 Utgång

 

Beslut

Disciplin­nämnden

Prövnings­avdelningarna

 

Totalt

Uteslutning

1 (2)

1 (2)

Varning med straffavgift

6 (3)

6 (3)

Varning

22 (14)

22 (14)

Erinran

77 (50)

77 (50)

Uttalande

16 (9)

26 (35)

42 (44)

Ingen åtgärd

32 (19)

320 (475)

352 (494)

Avskrivning m.m.

9 (31)

28 (57)

37 (88)

Avvisning**

45

45

Till DN hänskjutna ärenden

97 (115)

97 (115)

** under rubriken avvisning redovisas avvisade omprövningsärendena. Dessa redovisades tidigare under rubriken avskrivning

Totalt antal

fällningar/uttalanden

 

122 (78)

 

26 (35)

 

148 (113)

Advokatsamfundets styrelse:

Antal avskrivna ärenden i fråga om upptagande av ärenden mot advokat: 9 (10)

Antal upptagna disciplinärenden mot advokat: 15 (20)

 

Allmänt om disciplinverksamheten

Ett disciplinärt ingripande föranleds i allmänhet av en anmälan från en klient eller annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden. Disciplinnämnden består av elva ledamöter, åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om beslutets innehåll, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. En prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan, i fall där en påföljd inte anses nödvändig, göra ett uttalande. Publicering av disciplinnämndens avgöranden sker i tidskriften Advokaten.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende. Under perioden kan antalet handlagda advokatuppdrag beräknas ha överstigit en halv miljon.