Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagrådsremiss om nya regler för dödförklaring m.m.  

Lagrådet finner att det finns skäl som starkt talar emot att införa den föreslagna särregleringen av dödförklaring vid naturkatastrofer m.m. Lagrådet pekar på svårigheterna att åstadkomma en lösning som är systematiskt och lagtekniskt tillfredsställande, med den uppbyggnad av lagen som regeringen föreslår.   Lagrådet efterlyser också förtydliganden och kompletteringar i lagförslaget i övrigt.

Lagrådets yttrande