Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om nya regler för dödförklaring. Propositionen syftar enligt regeringen till att förenkla och förbättra möjligheterna att besluta om dödförklaring av personer som är försvunna och som befaras ha omkommit.

I propositionen föreslås en ny lag om dödförklaring.

Förslagen handlar om beviskraven vid bortovaro. De handlar också om de tidsfrister som måste iakttas i ärenden om dödförklaring. En särskild regel föreslås för det fall att försvinnandet har skett i samband med en naturkatastrof eller stor olycka eller under liknande omständigheter. Regeln förutsätter att det finns en mycket hög grad av sannolikhet för att den försvunne är död.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2005.

Proposition 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring