Regeringen har givit Domstolsverket i uppdrag att se över hur timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden skall beräknas. Uppdraget finns med i Domstolsverkets regleringsbrev från den 22 december 2004.

Uppdraget omfattar en uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm, efter samråd med Sveriges advokatsamfund. I uppdraget ingår att lämna förslag på en ordning som leder till att förändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. En möjlig ordning skulle kunna vara att man inte bara beaktar innevarande års utan också de två föregående årens kostnadsutveckling, skriver regeringen i regleringsbrevet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.