Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagrådet kritiskt mot ny asylprocess – igen

Lagrådet tillstyrker inte det nya förslaget och ser risker med att reformen ska införas så snart.

Regeringens förslag, som i mars skickades till Lagrådet för yttrande, innebär i stora drag att en ny instans- och processordning införs i asylärenden, och att 1989 års utlänningslag ersätts med en ny. Förslaget innebär också att Utlänningsnämnden avskaffas och att överprövning av Migrationsverkets beslut sker i vissa länsrätter, så kallade migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, har föreslagits som högsta instans. Enligt förslaget ska reformen vara införd den 1 januari 2006.

Lagrådet ifrågasätter möjligheten att på den korta tiden till införandet rekrytera så många som behövs, att ordna med lokaler och förbereda migrationsdomstolarna tillräckligt. De anser att reformen riskerar att äventyras och bör senareläggas.

I oktober 2002 avstyrkte Lagrådet regeringens dåvarande förslag till ny lag samt instans- och processordning. Lagrådet anser att den nya remissen inte skiljer sig så mycket från den rådet tidigare avslog och att regeringen inte har gjort de ändringar som Lagrådet krävde.

Lagrådet saknar bättre bedömningsunderlag för flera områden. De kritiserar att tillståndssystemet är uppbyggt på fakultativa normer, det vill säga att att myndigheterna ”får” besluta på ett eller annat sätt. Lagrådet efterlyser i stället direkt förpliktande regler. Lagrådet anser att detta behöver behandlas närmare.

I tidskriften Advokaten nr 1, 2005 finns mer information om den nya instans- och processordningen för asylärenden.

Läs yttrandet på Lagrådets hemsida.