Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare, har valts till ordförande i det europeiska advokatforumet CEEBA. CEEBA består av generalsekreterarna eller motsvarande i de europeiska advokatorganisationerna med sammanlagt 700 000 advokater som medlemmar.

CEEBA, Chief Executives of European Bar Associations, är ett forum för generalsekreterarna för advokatsamfunden i Europas länder. Där möts generalsekreterare som tillsammans representerar omkring 700 000 advokater i Europa.

CEEBA:s generalsekreterare samlas varje år för att diskutera frågor som är aktuella för advokatyrket och advokatsamfunden i Europa och för att utbyta erfarenheter och idéer om advokatorganisationernas arbete.

Sveriges advokatsamfund är aktivt i det europeiska samarbetet på flera plan.

Advokat Anne Ramberg är Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare sedan år 2000.

– Trots att förutsättningarna för advokater i olika länder skiljer sig kraftigt åt, ställs vi i dag inför högst likartade utmaningar och problem, säger Anne Ramberg. Samarbetet mellan advokatsamfunden blir allt viktigare i takt med den tilltagande europeiska integrationen. Arbetet i CEEBA ger möjlighet att förutse hur utvecklingen i omvärlden kan påverka svenska advokaters villkor. Det gör det också möjligt att påverka utvecklingen av förutsättningarna för advokatverksamhet i Europa.

CEEBA ägnar sig åt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring bland annat utbildning och vidareutbildning av advokater, etiska regler för advokater i Europa, utveckling och förändringar av den juridiska tjänstemarknaden, advokatsamfundens roll och andra yrkesfrågor.

CEEBA vill förbättra förutsättningarna för advokatverksamhet i Europa till gagn både för advokatyrket och för allmänheten.

CEEBA samlar dessutom in och vidarebefordrar statistik och fakta om utvecklingen av advokater och advokatsamfund i Europa.