10-12 december deltog Jessica Sandberg, Harri Vattsjö och Marie Alwå, som observatörer i den internationella försvarsövningen Viking05 i Kungsängen och Enköping

Tre representanter från Advokater utan Gränser deltog under tre dagars tid såsom observatörer vid militärövningen VIKING05. Försvaret i 25 länder övade fredsövervakning via en avancerad datorsimulering med 2000 deltagare placerade i 8 länder. Ett flertal civila aktörer deltog också för samverkansövning, däribland Amnesty, Svenska Rädda barnen och Rikspolisstyrelsen. Vid övningen fanns representanter med även från NATO och UNHCR.

 

Bild från Vikingövningen. 

Scenariot bestod i att oroligheter hade brutit ut mellan olika etniska och religiösa grupper i en liten stat med rikliga naturtillgångar. Den fiktiva operationen skedde genom en FN-insats där en väpnad fredsframtvingande styrka sattes in för att stävja striderna mellan de olika grupperna. En viktig del av övningen bestod i att koordinera samverkan mellan de militära enheterna och det civila samhället. Scenariot var taget ur verkligheten och avspeglade de senaste årens internkonflikter i flertal länder där aktörer från det civila samhället ofta har varit först på plats att observera konflikten och varit aktörer framförallt på den humanitära sidan.

Jur. kand. Jessica Sandberg från Advokatfirman Suzanne Johanson AB, advokaten Marie Alwå och jur. kand. Harri Vattsjö från AEQUITAS JURIDIK fick tre högintressanta dagar vid Livgardet i Kungsängen och Garnisonen i Enköping. Tonvikten för våra observationer bestod i att se hur de mänskliga rättigheterna beaktades och hur rättsväsendet och rättstillämpningen fungerar under och efter en konfliktsituation av det slaget som har beskrivits ovan. Vi fick bland annat möjlighet se hur ledningsstaben vid en operation av nämnda slag fungerar operativt. Ett mycket intressant inslag under vårt besök var när vi fick möjlighet att tillsammans med militärstyrkornas juridiske rådgivare (Legal Advisor) diskutera olika lösningar till de komplicerade juridiska frågorna som denne ställdes inför med kort varsel och som krävde snabba svar. Dessa frågor kom dels från de olika militära enheterna men också från stabsledningen. En tydlig observation som lät sig göras var att den juridiske rådgivaren ställdes inför frågor som krävde snabba svar och vars besvarande oundvikligen kunde leda till allvarliga konsekvenser för berörda parter.

 Behovet av rättslig rådgivning var uppenbar såväl på den militära som på den civila delen av operationen. Härmed avses bland annat frågan gällande överlämnandet av kontrollen från de militära styrkorna till polisen och det rättsväsende som skall träda in efter militärens initiala insatser. En fråga som uppmärksammades i samband med detta var vilket rättssystem som skall tillämpas i en sådan situation. En annan fråga som aktualiserades var vem eller vilka som skall stå för rättstillämpningen, vilka domstolar och domare som skall anses vara behöriga, vem skall agera åklagare, advokat m m när rättssystemet är utslaget och FN:s polisstyrka ännu inte har erhållit mandat att agera.

I våra diskussioner med övningsledningen och övriga deltagare framförde vi utifrån våra observationer bland annat betydelsen av de i rättsväsendet inblandade aktörernas möjlighet att oberoende sköta sitt arbete utan inblandning från någon av dessa aktörer. Detta torde vara ett av de viktigaste elementen för att rättsväsendet skall vinna legitimitet hos dem som på ett eller annat sätt blir föremål för dess hantering. En misstro för det rättsväsende och den rättstillämpning som träder in efter en konfliktsituation kan leda till flyktingströmmar som alltså inte behöver bero på själva konflikten i sig, utan på att människor känner sig förföljda och orättvist behandlade och inte får upprättelse i det rättsliga efterspelet. Ett tydligt exempel på detta står att finna i konflikten på Balkan.

 

Bild från Vikingövningen.

Samtliga deltagare och övriga representanter vid övningen ansåg att det fanns ett stort behov av juridiska rådgivare vid en fredsframtvingande operation. Förhoppningsvis kan vårt deltagande ha bidragit till en ökad uppmärksamhet avseende dessa frågor i beredskapen för framtida fredsframtvingande insatser.

Sammanfattningsvis upplevde vi att de av oss gjorda observationerna var uppskattade av deltagarna i övningen samt att Advokater Utan Gränser erbjöds möjligheten att delta i egenskap av aktörer vid nästa övningstillfälle.

Jessica Sandberg

Marie Alwå

Harri Vattsjö