Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Uppföljning av beräkningen av timkostnadsnormen

Rapport från Domstolsverket

På regeringens uppdrag har Domstolsverket, i samråd med Advokatsamfundet, fördjupat sig i metoden för beräkning av timkostnadsnormen. Nu finns översynen presenterad i en rapport.

Advokatsamfundet genomförde tidigare en enkätundersökning bland ledamöter verksamma inom humanjuridik, för att ta reda på om timkostnadsnormen motsvarar de verkliga kostnaderna. Resultatet visar att den inte gör det. Undersökningen utgör ett viktigt underlag för rapporten, men eftersom svarsfrekvensen var låg är resultatet osäkert.

Advokatsamfundet har framfört sina synpunkter på beräkningen av timkostnadsnormen till Domstolsverket. Bland annat pekar samfundet på den låga timkostnadsnormen som en förklaring till den dåliga tillväxten av humanjurister. I framtiden hotar brist på brottmåls- och familjerättsadvokater, något som äventyrar hela rättsstaten, hävdar samfundet. Synpunkterna finns i en bilaga till rapporten.

Rapporten finns att ladda hem som pdf-fil.

Domstolsverkets rapport