Nationella minimitaxor för advokattjänster innebär en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster inom EU. Det fastslår EG-domstolen.

Det är en italiensk domstol som vänt sig till EG-domstolen i en tvist om advokatarvode för att få besked om den italienska minimitaxan står i strid med EG-rätten. Domstolen svarar alltså att minimitaxor strider mot den fria rörligheten för tjänster, och hindrar advokater från andra medlemsländer att konkurrera effektivt med italienska advokater.

En minimitaxa kan dock, enligt EG-domstolen, vara berättigad om den motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset. Det är upp till den nationella domstolen att kontrollera om bestämmelser om taxor överensstämmer med kraven på konsumentskydd och god rättskipning.