Den andra februari lämnade Beredningen för rättsväsendets utveckling sitt betänkande Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder (SOU 2005:117) till justitieminister Thomas Bodström. Beredningen har haft som uppdrag att hitta sätt att öka effektiviteten och kvalitén i rättsväsendets arbete.

Beredningen föreslår bland annat att det ska göras tydligt i brottsbalken att misstänkta som medverkar i utredningen av brott ska kunna få ett lindrigare straff. Det ska inte räcka med att erkänna det egna brottet, utan den misstänkte måste bidra på ett positivt och märkbart sätt till utredningen.

Ett annat förslag är att tingsrätten under vissa förutsättningar ska få meddela dom utan huvudförhandling om den tilltalade erkänt brott och är över 18 år. Parterna ska dock alltid ha rätt till huvudförhandling om de önskar en sådan.

Beredningen vill också lätta på sekretessen mellan olika brottsbekämpande myndigheter. Idag innebär osäkerhet om hur sekretessreglerna ska tolkas enligt beredningen ibland att myndigheterna avstår från uppgiftsutbyte.