Polisen ska få ökade möjligheter att begära hjälp från försvaret för att bekämpa terrorism.  Det är innebörden i ett förslag som regeringen nu lämnat på remiss till Lagrådet.

Enligt förslaget försvaret, efter begäran från polisen, kunna ingripa att förhindra eller bekämpa terroristbrott. Det kan till exempel handla om att stoppa terroristangrepp från luften eller sjön. Stödinsatserna ska alltid ledas av polisen, och som regel godkännas av regeringen i förväg.

I sitt remissvar till utredningen Polisens behov av stöd i samband med terroristbekämpning (SOU 2005:70) avstyrkte Advokatsamfundet förslagen, som samfundet fann allt för långtgående och för vagt avgränsade. I stället för en allmän stödlag förordade Advokatsamfundet en tydlig definiering och reglering av de stödbehov som kunde finnas.

I utredningen föreslogs att lagen inte bara skulle omfatta terrorism, utan också även andra ”omfattande brottsliga angrepp på samhället”. Detta kritiserade Advokatsamfundet särskilt hårt. Regeringen har uppenbarligen tagit intryck av kritiken från remissinstanserna, och frångått utredningens förslag på den punkten. I lagrådsremissen betonas tydligt att förslagen endast gäller ingripanden mot terroristbrott.

Läs Advokatsamfundets remissvar