Polisens behov av att förebygga brott med hemliga tvångsmedel måste noga vägas mot skyddet för enskildas integritet. Det menar Lagrådet i sitt yttrande över regeringens lagförslag ”Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott”.

Förslaget ger polisen rätt att tillgripa hemliga tvångsmedel i form av teleavlyssning, teleövervakning, kameraövervakning och postkontroll för att förhindra allvarliga brott.

Lagrådet pekar i sitt yttrande på den proportionalitetsprincip som fastslås i Europakonventionen. Regeringen har inte tillräckligt utrett om behovet av tvångsmedlen verkligen står i proportion till den inskränkning av de mänskliga rättigheterna som lagförslaget innebär, menar Lagrådet.

Lagrådet kritiserar också förslaget på en rad andra punkter vad gäller tydlighet och rättssäkerhet, och påpekar att vissa delar borde övervägas av den tillsatta integritetsskyddskommittén.

I sitt remissvar till departementspromemorian DS 2005:21 avstyrkte Advokatsamfundet förslaget helt. Advokatsamfundet efterlyste i yttrandet en helhetssyn på alla de aktuella förslagen om tvångsmedel och vad de kan leda till.

Läs Lagrådets yttrande

Läs Advokatsamfundets remissvar