Vid sitt sammanträde den 24 februari avstyrkte Lagrådet regeringens lagförslag om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning. Lagrådet anser att varken behovet av buggning eller integritetsaspekterna är tillräckligt belysta i regeringens förslag. I yttrandet ifrågasätts också om lagförslaget ger tillräckliga garantier för rättssäkerheten, och om det är förenligt med Europakonventionens krav på proportionalitet.

I sitt remissvar på promemorian Hemlig rumsavlyssning avstyrkte också Advokatsamfundet förslaget. Precis som Lagrådet ville samfundet avvakta den så kallade integritetsskyddskommitténs arbete.

I remissvaret skriver Advokatsamfundet att: ”Förslag om nya, ingripande straffprocessuella tvångsmedel bör utredas mycket noggrant och inte övervägas isolerat utan samlat och med beaktande av resultatet av pågående utredning om integritetsskydd, Integritetsskyddskommittén, Dir. 2004:51.”

Läs Lagrådets yttrande

Läs Advokatsamfundets remissvar