Plan- och bygglagskommittén har haft som uppdrag att göra en samlad översyn av plan- och bygglagstiftningen. Slutbetänkandet innehåller kommitténs förslag till förändringar av framför allt plan- och bygglagen. Syftet är att uppnå en effektivare beslutsprocess och därmed bättre förutsättningar för bostäder och samhällsbyggande.

 

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande i huvudsak inga invändningar mot förslagen. Några förslag får dock kritik för att de innebär en försämring av rättssäkerheten. Det handlar bl.a. om att öka möjligheterna att ändra i detaljplanen under genomförandetiden. I sitt remissyttrande skriver Advokatsamfundet bland annat att: ”Förslaget innebär att det garanterade byggrätten som gäller under genomförandetiden (5-15 år) kraftigt urholkas och att fastighetsägaren och även andra, exempelvis kreditinstitut, egentligen aldrig kan utgå från en befintlig byggrätt som ger fastigheten ett värde.”

 

Läs Advokatsamfundets remissyttrande