Regeringen har under februari lämnat lagrådsremisser med förslag som rör användningen av hemliga tvångsmedel och om möjligheter för försvarsmakten att utföra polisiära uppgifter.

Hemlig rumsavlyssning (buggning)

Lagrådsremissen Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll)

Lagrådsremissen Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Advokatsamfundet har tidigare i remissvar över utredningar om frågorna riktat kritik mot de förslag som nu framförs.

Advokatsamfundets yttrande över departementspromemorian Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll (Ds 2005:53)

Advokatsamfundets yttrande över promemorian Hemlig rumsavlyssning
Advokatsamfundets yttrande över promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21) jämte promemorian den 20 juni 2005 med tillkommande del om användning av överskottsinformation

Advokatsamfundets yttrande över utredningen Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning (SOU 2005:70)