Advokatsamfundet har yttrat sig över departementspromemorian Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll (Ds 2005:53). Samfundet avstyrker förslagen i promemorian.

Syftet med utredningen var bland annat att se över hur den parlamentariska kontrollen över hur tvångsmedel används kunde ökas. I remissvaret skriver Advokatsamfundet att förslaget om en ny myndighet, Tvångsmedelsnämnden, i stället innebär att den parlamentariska kontrollen minskar.

I stället för den föreslagna myndigheten under regeringen anser samfundet att man bör vidta åtgärder för att förbättra den årliga redovisningen till riksdagen av hur tvångsmedlen används. Först om detta inte fungerar bör en ny myndighet under riksdagen övervägas.

Läs Advokatsamfundets remissvar