Vårdnadslagen ska få ett tydligare barnperspektiv. Det är tanken i det förslag som regeringen den 26 januari lämnade till lagrådet.

I förslaget betonas att gemensamvårdnad i de allra flesta fall är den bästa lösningen för barnet. Möjligheten för domstol att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja blir också kvar. Enligt lagförslaget ska dock domstolarna fästa stor vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga när de beslutar.

I lagrådsremissen nämns en situation där det i princip anses bäst för barnet med ensam vårdnad. Det är när en förälder utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för våld eller andra övergrepp. Domstolarnas och socialnämndernas uppgift att bedöma risken för våld och övergrepp betonas också tydligare.

Barnet ska få större möjlighet att komma till tals i vårdnadsfrågan, genom en ny lagregel om att socialnämnden ska höra barnet tidigare under rättegången än vad som sker idag. Verkställigheten av beslutad vårdnad, umgänge och boende flyttas från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna.

Advokatsamfundet har i sitt remissvar till utredningen Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) uttalat sig huvudsakligen positivt till de förslag som nu kommer. Samfundet tryckte i remissvaret bland annat på att risken för att ett barn far illa måste beaktas särskilt, och att även kränkande behandling av någon annan familjemedlem ska räknas när man gör sådana riskbedömningar. Advokatsamfundet var också positivt till att barnet får ökade möjligheter att säga sin mening.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Läs Advokatsamfundets remissvar.