Kvinnor är i majoritet på juristutbildningarna. De har de bästa betygen, och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten. Men de finns sällan i toppen som chefer eller delägare. Det ska nätverket Hilda förändra.

 

Nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn, består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. De möttes den 18 januari på Advokatsamfundet, inbjudna av samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. I gruppen fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen.

 

De olika yrkesgrupperna har olika organisationskulturer, och delvis olika problem. Men mötesdeltagarna ringade snabbt in den gemensamma nämnaren: Att rättsväsendet och advokatkåren går miste om en mängd skickliga jurister på ledande poster, eftersom många av de kompetenta kvinnorna inte får chefsuppgifter eller delägarskap i advokatbyråerna.

 

Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

 

Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

 

Vid onsdagskvällens möte tillsattes en styrgrupp med uppdraget att utarbeta riktlinjer för nätverkets fortsatta arbete. I styrgruppen ingår hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice riksåklagare Catharina Bergquist Levin, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Catharina Espmark, planeringschef vid justitiedepartementet, advokat Eva Hägg samt länspolismästare Carin Götblad.

 

Anne Ramberg är sammankallande i styrgruppen, som träffas för ett första möte den 16 februari.

 

Fakta om jämställdheten i rättsväsendet och advokatkåren:

 

Juristutbildningen

66 % av studenterna på juristutbildningarna är kvinnor

 

Advokater

48 % av de biträdande juristerna är kvinnor

20 % av advokaterna är kvinnor

Cirka 12 % av delägarna i advokatbyråer är kvinnor

 

Domare

Cirka 60 % av dem som antas till domarutbildningen är kvinnor

Cirka 60 % av de icke-ordinarie domarna är kvinnor

28 % av de ordinarie domarna är kvinnor

12 % av domstolscheferna är kvinnor

 

Åklagare

48 % av åklagarna är kvinnor

34 % av cheferna inom Åklagarmyndigheten är kvinnor

 

Polisen

34 % av de sökande till polishögskolorna är kvinnor

20,3 % av poliserna är kvinnor.

16 % av cheferna är kvinnor.