Den 31 maj beslöt riksdagen att bordlägga lagförslagen om buggning och preventiva tvångsmedel i ett år.

Efter riksdagens beslut stoppar nu regeringen, enligt uppgift, även förslaget om att låta Försvarets radioanstalt (FRA) avlyssna all telefon-, fax- och e-post-trafik till och från Sverige.

I dag har FRA rätt att avlyssna kommunikation som sker via radio, men inte kommunikation som sker genom kabel.

Advokatsamfundet kritiserade förslaget om utökad avlyssning i sitt yttrande över promemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Ds 2005:30.

Advokatsamfundets remissvar på En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet