En majoritet, bestående av socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet godkände den 18 maj regeringens propositioner om hemlig rumsavlyssning (buggning) och preventiva tvångsmedel.

Buggningsförslaget innebär att polisen får avlyssna samtal vid förundersökning av brott som har ett minimistraff på minst fyra års fängelse. Polisen ska också kunna få använda buggning när de utreder vissa andra allvarliga brott som har en lägre straffskala, som grovt narkotikabrott och grova sexualbrott, om straffet beräknas bli längre än fyra års fängelse. Domstolstillstånd krävs för att få bugga någon. Platser som aldrig får avlyssnas är bland annat läkarmottagningar, advokatkontor och platser som används för själavård. 

De preventiva tvångsmedlen som ska få användas för att förebygga terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott är hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning och postkontroll. Det kommer att krävas att en domstol ger sitt tillstånd och tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången.

Kd, v, c och mp säger nej till båda förslagen, som tidigare kritiserats av bland annat ett enigt konstitutionsutskott. Också Lagrådet och Advokatsamfundet har kritiserat de nya tvångsmedlen. 

Båda lagarna är tillfälliga, och föreslås gälla från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009. De fyra partier som röstade emot förslaget har dock sagt att de ska driva igenom en bordläggning av förslagen i kammaren.