Åklagare ska inte längre få bestämma över vilka restriktioner en häktad person ska beläggas med. Det föreslår Häktesutredningen, som idag, den 14 mars, överlämnade sitt betänkande Ny häkteslag (SOU 2006:17) till justitieminister Thomas Bodström.

Den svenska ordningen, där åklagaren kan få ett generellt tillstånd att meddela restriktioner, har kritiserats av Europarådets tortyrkommitté. Häktesutredningen har också gjort egna undersökningar, och upptäckt att det finns en del svårförklarade skillnader i hur olika åklagare använder restriktionerna. För att öka förutsebarheten och rättssäkerheten föreslår därför utredningen att en domstol alltid ska pröva vilka restriktioner som åläggs en häktad person.

Häktesutredningen föreslår också utökade möjligheter för personal på vårdavdelningar och undersökningsenheter att använda kontroll- och tvångsåtgärder, som handfängsel och provtagning för att upptäcka narkotikaanvändning.