Tryck- och yttrandefrihetsberedningen har överlämnat debattbetänkandet "Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt" (SOU 2006:96) till justitieminister Beatrice Ask.

Beredningen har till uppgift att se över om dagens reglering i form av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen behöver förändras. Lagarna har ibland kritiserats för att de båda grundlagarnas koppling till specifika tekniker medför en risk att ny teknik faller utanför grundlagsskyddet.

Beredningen har nu lämnat tre olika förslag till reglering. Två av dessa (”minimialternativet” och ”mellanalternativet”) innebär att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen upphävs, och att tryck- och yttrandefriheten i stället regleras enbart genom europakonventionen och i regeringsformen. Enligt det tredje alternativet (”maximialternativet”) slås de båda grundlagarna i stället samman till en.

Hämta betänkandet på regeringens hemsida