Ebba Sverne Arvill, biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala, har utsetts till särskild utredare. Hennes uppdrag är att utreda vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Hon skall också överväga om möjligheterna att ge ekonomiskt stöd bör utökas i fall då personer utsätts för sådan allvarlig brottslighet att deras livssituation påverkas.

I uppdraget ingår att se över lagen om besöksförbud. Utredaren skall även överväga åtgärder som underlättar vardagen för personer med skyddade personuppgifter. Vidare skall utredaren analysera om lagstiftningen behöver ändras för att förstärka skyddet mot upprepade trakasserier och förföljelser, s.k. stalkning.